REGULAMIN KONKURSU
“LEGENDARY POLISH HYDRATION”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu “LEGENDARY POLISH HYDRATION” (zwanym dalej „Konkurs”) jest GYM WATER SP Z O. O. UL. RÓŻANA 6P/2 32-020 WIELICZKA o numerze NIP: 683-210-05-48 (zwanym dalej „Organizatorem”).

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) oraz Instagram www.instagram.com (dalej „SerwisInstagram”) za pośrednictwem stron znajdujących się pod linkami https://www.facebook.com/gymwaterofficial oraz
https://www.instagram.com/gymwater_official/ zwanymi dalej „Strony Konkursowe”.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6. Fundatorem Nagrody jest GYM WATER SP Z O. O. UL. RÓŻANA 6P/2 32-020 WIELICZKA

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia paragonów za zakup przynajmniej jednego produktu GYM WATER z serii LITE lub EDGE na terenie całej Polski w sieciach ŻABKA lub DEALZ w dniach 05.06.2023 – 04.07.2023 na adres mailowy lub poprzez Facebook lub Instagram.

3. Konkurs trwa od dnia 05.06.2023 r. godz. 21:00 do 04.07.2023 dnia godz. 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w wiadomości prywatnej poprzez jeden z wyżej wymienionych portali lub adres email wskazany do kontaktu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

§ 3. ZASADY

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie zdjęcia paragonu dokonanego w sieci ŻABKA lub DEALZ na terenie całej Polski drogą mailową lub poprzez portal Facebook lub Instagram potwierdzającego zakup przynajmniej 1 produktu z serii LITE lub EDGE.

2. Zakup musi być dokonany w trakcie trwania konkursu.

3. Nagrody wygrywają wybrane przez Zarząd GYM WATER osoby, które w wyznaczonym czasie trwania konkursu prześlą zdjęcie paragonów i odpowiedzą na pytanie KONKURSOWE „Co to znaczy być Mistrzem” i oznaczą w odpowiedzi pod postem na stronach konkursowych osobę/konto w serwisie tej osoby, z którą możliwa będzie realizacja wygranego wyjazdu konkursowego. Można napisać odpowiedź konkursową tylko jeden raz.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą mailową lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną w Serwisie Facebook lub Instagram.

5. Nagrody dodatkowe ostaną wysłane kurierem pod wskazany adres.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane niezbędne do wysyłki Nagrody(imię i nazwisko, adres, telefon).

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 4. NAGRODY

1. Nagroda główna to wyjazd na 291 GALĘ UFC w SALT LAKE CITY (UTAH 29 lipca 2023), na której będzie walczył ambasador marki GYM WATER – Jan Błachowicz, w której skład wchodzą: bilety na przelot, 3 doby noclegowe w wybranym przez Organizatora hotelu w trakcie gali oraz wejściówki dla dwóch osób na galę finałową UFC.

2. Nagrody dodatkowe (dwie) to miesięczny zapas napojów GYM WATER oraz bluzy marki GYM WATER, na których jest logotyp GYM WATER.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju

4. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską pod wskazany adres.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage GYM WATER w Serwisie Facebook i Instagram.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści artykułu na stronie www.drinkgymwater.com

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.