REGULAMIN KONKURSU
“WSKOCZ NA WYŻSZY POZIOM”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wskocz na wyższy poziom” (zwanym dalej „Konkurs”) jest GYM WATER SP Z O. O. UL. RÓŻANA 6P/2 32-020 WIELICZKA

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Instagram www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”) za pośrednictwem profilu znajdującym się pod linkiem www.instagram.com/gymwater_official oraz Facebook www.facebook.com (dalej „serwis Facebook) zwanymi dalej „Stronami Konkursowymi”.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6. Fundatorem Nagrody jest GYM WATER SP Z O. O. UL. RÓŻANA 6P/2 32-020 WIELICZKA

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup 1 jednego produktu GYM WATER w Sieci ŻABKA POLSKA oraz przesłanie zdjęcia paragonu za zakup przynajmniej jednego produktu GYM WATER z serii LITE lub EDGE na terenie całej Polski w sieciach ŻABKA w dniach 20.10.2023 – 30.11.2023 na adres mailowy, Instagram lub Facebook.

3. Konkurs trwa od dnia 20.10.2023r godz. 10:00 do 30.11.2023 dnia godz. 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w wiadomości prywatnej poprzez jeden z wyżej wymienionych portali lub adres email wskazany do kontaktu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

§ 3. ZASADY

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie zdjęcia paragonu dokonanego w sieci ŻABKA na terenie całej Polski drogą mailową lub poprzez Instagram potwierdzającego zakup przynajmniej 1 produktu z serii LITE lub EDGE.

2. Zakup musi być dokonany w trakcie trwania konkursu.

3. Nagrody wygrywają wybrane osoby przez Organizatora oraz przedstawiciela fundatora nagrody, które w wyznaczonym czasie trwania konkursu prześlą zdjęcie paragonów i wskaże na jednym z serwisów, co znaczy dla Uczestnika (niego/niej) hasło: „wskocz na wyższy poziom”, gdzie odpowiedzią może być komentarz, zdjęcia, film opublikowane w jednym z serwisów przy czym należy użyć 2 #tagów w celu oznaczenia odpowiedzi: #wskocznawyższypoziom & #drinkgymwater

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą mailową lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną w serwisie Instagram lub Facebook.

5. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane kurierem pod wskazany adres.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię i nazwisko, adres, telefon).

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.
W takim przypadku nagroda przepada.

§ 4. NAGRODY

1. Nagroda główna to 2 X konsola Play Station 5

2. Nagrody dodatkowe to miesięczny zapas napojów GYM WATER oraz bluzy marki GYM WATER, na których jest logotyp GYM WATER oraz koszulki GYM WATER na których jest logo GYM WATER.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską pod wskazany adres.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage GYM WATER w Serwisie Instagram lub Facebook.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści artykułu na stronie www.drinkgymwater.com

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.